top of page

Algemene voorwaarden Centrum Human Nature

Definities

Centrum Human Nature: eenmanszaak.

Activiteit: een door Centrum Human Nature te leveren dienst zoals een intensive, seminar, event, workshop, consult, ceremonie etc. zowel online als live.

Intensive: een 3-, 4-, 5- of 7 daagse activiteit, waarbij in principe intern wordt verbleven.

Seminar: een 1-, of 2 daagse activiteit in principe niet intern.

Event: een 1-, of 2 daagse activiteit met lage aanbiedingsprijs.

Training: meerdere activiteiten samengevoegd voor een bepaalde periode.

Trainingskosten: het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht voor het volgen van een training.

Consult: individuele sessie.

Workshop: dag of dagdeel interactieve sessie met een kleine groep.

Ceremonie: met een kleine groep mensen ceremonieel en onder begeleiding samenkomen als eerbetoon of loslaatplechtigheid.

Materiaal: door Centrum Human Nature te leveren stoffelijke zaken zoals o.a. boeken of materiaal om iets te creëren.

Deelnemer: degene die deelneemt aan een activiteit.

Klant: degene die (studie-)materiaal koopt, of deelneemt aan een door Human Nature georganiseerde activiteit. Of een zakelijke organisatie die trainingen inkoopt voor medewerkers.

Website: www.centrumhumannature.nl


Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met Centrum Human Nature komt tot stand door aanvaarding van Centrum Human Nature van het aanbod van de klant om materiaal te kopen of door aanvaarding van de aanmelding van de deelnemer om deel te nemen aan een activiteit of consult. Deelnemer of klant verklaart door het doen van een aanbod aan, respectievelijk het aanmelden voor een activiteit bij Centrum Human Nature, in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Centrum Human Nature heeft te allen tijde het recht om een aanbod of aanmelding van klant of deelnemer niet te aanvaarden. Een deelnemer kan zich aanmelden voor een activiteit per e-mail naar info@centrumhumannature.nl. Een aanvraag voor een consult kan worden gedaan per telefoon of e-mail.


Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden ter zake van, door of vanwege de eenmanszaak Centrum Human Nature georganiseerde activiteiten en ter zake van door haar gegeven consulten en gedane leveringen. Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover tussen partijen schriftelijk overeengekomen.


Inschrijving

De inschrijving voor een activiteit vindt plaats per e-mail. Indien door Centrum Human Nature een aan te betalen bedrag wordt vastgesteld, dan dient dit bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn door Centrum Human Nature te zijn ontvangen. Aanmeldingen worden door Centrum Human Nature bevestigd na ontvangst van de e-mail.


Wanneer inschrijving om welke reden dan ook niet mogelijk is, stelt Centrum Human Nature de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.


Bij de Centrum Human Nature kan een training enkel als één geheel worden afgenomen. Alleen indien een deelnemer één of meerdere activiteiten reeds eerder heeft gevolgd, kan er een reductie plaatsvinden van de totale trainingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als voor de zakelijke markt.


Bij onvoldoende aanmeldingen voor een van de activiteiten behoudt Centrum Human Nature zich het recht voor de betreffende activiteit op te schorten naar een – binnen een door Centrum Human Nature te bepalen redelijk tijdsbestek – later gelegen aanvangsdatum, dan wel af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht per post of per e-mail. In het geval van opschorting blijft de overeenkomst gehandhaafd. In het geval van afgelasting vervallen de verplichtingen uit de overeenkomst voor de deelnemer en voor Centrum Human Nature, terwijl Centrum Human Nature zich verplicht om het door de deelnemer bij aanmelding betaalde bedrag onmiddellijk te restitueren.  


Bij inschrijving van een activiteit behoudt Centrum Human Nature zich het recht voor de deelnemers te verdelen over meerdere groepen, dan wel een keuze te maken uit de ingeschreven deelnemers.


Centrum Human Nature behoudt zich het recht om deelnemers, met opgaaf van reden, te weigeren, aanvullende eisen te stellen, van verdere deelname te onthouden/uit te sluiten of de activiteit op te schorten.


Behoudens uitsluiting van deelname, verplicht Centrum Human Nature zich in te spannen om in samenspraak met de deelnemer de voorwaarden te scheppen om de activiteit te hervatten. Dit leidt in beginsel niet tot ontbinding van het contract, tenzij anders wordt overeengekomen.


Aanbiedingen en prijzen

Alle door Centrum Human Nature genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Dit is het geval bij de zakelijke markt, bij zakelijke tarieven wordt 21% BTW in rekening gebracht, dit is exclusief. 


Aan oude publicaties en dergelijke, waarin andere prijzen en tarieven worden genoemd dan de voor de betreffende activiteit of materiaal door Centrum Human Nature opgegeven prijzen en tarieven, kunnen nimmer rechten worden ontleend. Centrum Human Nature behoudt zich het recht voor om per direct de prijzen en het assortiment aan te passen.


De door Centrum Human Nature genoemde trainingskosten en prijzen van activiteiten zijn inclusief zaalhuur, en lesmateriaal, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Niet inbegrepen zijn de kosten voor literatuur uit de literatuurlijst en eventuele consumpties.


Centrum Human Nature huurt voor de betreffende activiteit een passende accommodatie. Consulten vinden plaats in een van de (praktijk-)ruimtes of op het terrein van Centrum Human Nature op het bezoekadres in Lunteren.


De verblijfskosten, consumpties en maaltijden tijdens een intensive zijn bij de kosten van de activiteit inbegrepen, tenzij anders vermeldt en overeengekomen.


De verblijfskosten blijven ook voor een evenredig deel voor rekening van de deelnemer wanneer deze laatste, om welke reden dan ook, niet in de gehuurde accommodatie wenst te verblijven of niet aan één of meerdere groepsbijeenkomsten deelneemt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.


Huur- en verblijfskosten kunnen verschillen per door Centrum Human Nature gehuurde accommodatie.


De hoogte van huur- en verblijfskosten, zoals genoemd op de website van Centrum Human Nature, dienen slechts ter oriëntatie, zodat daaraan nimmer rechten kunnen worden ontleend.


Uitvoering overeenkomst

Centrum Human Nature zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de gemaakte afspraken na te komen, maar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de overeenkomst door bijvoorbeeld het aanbrengen van wijzigingen in het programma, zowel inhoudelijk als naar tijd, door het vervangen van (gast)docenten, alsmede door wijziging van de door Centrum Human Nature gehuurde accommodatie, zowel in plaats als tijd. Bij wijziging in de uitvoering van de overeenkomst is de deelnemer niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.


De samenstelling van de groepsgrootte kan per activiteit verschillen.


Betaling activiteit

Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een activiteit door 

Centrum Human Nature te zijn ontvangen met vermelding van de naam van de deelnemer,

het eventuele factuurnummer en de omschrijving van de activiteit. De betaalmogelijkheden

staan vermeld op de website. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de activiteit worden ontzegd, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan. 


Een consult mag zowel contant als via de bank worden betaald. 


De deelnemer heeft de plicht om opgemerkte onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan Centrum Human Nature.


Bij niet tijdige betaling wordt de deelnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Bij verzending van een betalingsherinnering is Centrum Human Nature gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling zal Centrum Human Nature gerechtigd zijn boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. Alle kosten voor de inning van enig door de deelnemer aan Centrum Human Nature verschuldigd bedrag zijn voor rekening van de deelnemer.


Buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van het opeisbaar te vorderen bedrag, eventueel te vermeerderen met omzetbelasting. 


Betaling trainingskosten

Betaling van de trainingskosten kan op drie manieren geschieden:

 1. De trainingskosten kunnen in hun geheel worden voldaan; de betaling van de volledige trainingskosten dient binnen 21 dagen na aanmelding voor het desbetreffende training door Centrum Human Nature te zijn ontvangen, of voor aanvang van de eerste activiteit van die training.

 2. De trainingskosten kunnen in maandelijkse termijnen worden voldaan per automatische incasso. In dat geval geldt een administratieve toeslag voor de verwerking van de incasso. In geval van betaling in termijnen geldt de opgave zoals vermeld op de website van Centrum Human Nature

 3. Voor de zakelijke markt geldt, dat het hele bedrag per ingekochte training ineens wordt voldaan na honorering van de offerte. Of het bedrag wordt voldaan door middel van een door partijen overeengekomen bedrag per maand.


Centrum Human Nature behoudt het recht voor betaling in termijnen slechts toe te staan na het ondertekenen van een machtiging tot incasso door de deelnemer, waarbij Centrum Human Nature  de betalingstermijnen op of rond vooraf vastgestelde data bij de deelnemer incasseert. Bij een stornering brengt Centrum Human Nature extra administratiekosten in rekening. Bij de zakelijke markt komt dit tot stand door middel van een getekend contract met vermelding van de afgesproken betalingsregeling.


Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de activiteit worden ontzegd, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan. Indien een activiteit door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, zal hiervoor door Centrum Human Nature een nieuwe datum worden vastgesteld of wordt een in de training passend alternatief aangeboden. Reeds betaalde trainingskosten worden in dat geval niet gerestitueerd.


Annuleringen en wijzigingen training

Bij annulering van de kant van de deelnemer gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering minder dan een maand voor aanvang van de eerste activiteit van de betreffende training blijft het volledige lesgeld voor de betreffende training verschuldigd

 • Bij annulering na aanvang vindt geen terugbetaling van het lesgeld voor de betreffende training meer plaats

 • Wanneer de deelnemer tijdens de duur van de overeenkomst een training, om welke reden dan ook, beëindigt dan wel onderbreekt, blijft de deelnemer gehouden tot nakoming van alle voornoemde voorwaarden.


Wijzigen pakket/training/intensives etc.

 • Bij annulering door de deelnemer minder dan één maand voor aanvang van een meerdaagse intensive, die onderdeel uitmaakt van een training, worden € 50,- wijzigingskosten in rekening gebracht indien de deelnemer deze intensive wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid

 • Bij annulering door de deelnemer binnen veertien dagen voor aanvang van een meerdaagse intensive, die onderdeel uitmaakt van een training, worden € 100,-wijzigingskosten in rekening gebracht indien de deelnemer deze intensive wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid

 • Bij annulering door de deelnemer binnen zeven dagen voor aanvang van een meerdaagse intensive, die onderdeel uitmaakt van een training, worden wijzigingskosten in rekening gebracht indien de deelnemer deze intensive wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid. Tevens blijft de deelnemer de volledige verblijfskosten van de te annuleren intensive verschuldigd

 • De wijzigingskosten voor een meerdaagse intensive bedragen € 300,- tot  € 700,- al naar gelang van de duur van de inensive

 • Bij annulering door de deelnemer minder dan een maand voor de activiteit (met uitzondering van een intensive), die onderdeel uitmaakt van een training, worden € 50,- wijzigingskosten in rekening gebracht indien de deelnemer deze activiteit wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid. Binnen drie dagen voor aanvang van het seminar is de deelnemer € 50,- wijzigingskosten verschuldigd en de eventuele lunchkosten indien de deelnemer deze activiteit wil verplaatsen naar een volgende beschikbare mogelijkheid.


Bij annulering van een activiteit van de kant van Centrum Human Nature worden de betaalde trainingskosten voor deze specifieke Activiteit in hun geheel aan de deelnemer terugbetaald.


Wijzigingen aanmelding

Het is mogelijk om een deelname aan een activiteit om te zetten naar een andere datum.

Als een deelnemer de datum wenst te verplaatsen, brengt Centrum Human Nature hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Omzetten is alleen mogelijk voor dezelfde activiteit. Omzetten naar een andere activiteit is niet mogelijk. Een verzoek tot wijziging kan uitsluitend worden gedaan per e-mail en kan slechts gedaan worden tot een maand voor de aanvang van de betreffende activiteit.


Annuleren aanmelding

De deelnemer kan eventueel bij annulering  van een activiteit zelf voor een vervanger zorgen. Voor deze wijziging gelden € 50,- administratiekosten. Deze algemene voorwaarden zullen dan tevens van toepassing zijn op de relatie tussen Centrum Human Nature en de vervanger.


Annuleren intensive

Mocht de deelnemer geen gebruik willen maken van het zorgen voor een vervanger, dan worden bij annulering van meer dan 30 dagen voor de intensive € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering van minder dan 30 dagen voor de intensive worden € 100,- annuleringskosten in rekening gebracht.


Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de intensive is 50% van het

cursusbedrag verschuldigd en bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de Intensive blijft de deelnemer het volledige deelnamebedrag verschuldigd, alsmede de verblijfskosten.


Annuleren seminars 

Mocht de deelnemer geen gebruik willen maken van het zorgen voor een vervanger, dan wordt bij annulering van meer dan 14 dagen voor het Seminar € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van het Seminar is 50% van het cursusbedrag verschuldigd en bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de seminar blijft de deelnemer het deelnamebedrag verschuldigd, alsmede de kosten voor een eventuele lunch.


Annuleren events

Een event kan per definitie niet worden geannuleerd vanwege de lage aanbiedingsprijs.


Annuleren consult/sessie

In geval de deelnemer niet aanwezig kan zijn, kan dit tot 24 uur voor een consult kosteloos per e-mail, telefonisch of WhatsApp worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur van het consult betaalt de deelnemer het volledige bedrag.


Zakelijke markt

Indien er een traject bij Centrum Human Nature wordt ingekocht, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat de medewerkers goed geïnformeerd zijn over het traject. Dit kan samen met Centrum Human Nature door middel van informatie bijeenkomst(en). Dat de medewerkers zich aan dit traject committeren is en blijft de taak en verantwoordelijkheid van de werkgever. Indien een medewerker afzegt of niet op komt dagen, zal dit vanuit Centrum Human Nature aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. Annuleringsvoorwaarden gelden zoals elders in dit document omschreven.


Aansprakelijkheid

De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van (andere) deelnemer(s) of gebouwen en/of faciliteiten waar de activiteit gehouden wordt. Centrum Human Nature is op generlei wijze aansprakelijk voor wat de deelnemer tijdens en na de activiteit of consult met de opgedane kennis en ervaring doet. Centrum Human Nature is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdende met door haar gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Centrum Human Nature.


Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, is Centrum Human Nature nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met wijziging in het programma, zowel inhoudelijk als naar tijd, vervanging dan wel uitvallen van (gast)docenten, alsmede wijziging in de door Centrum Human Nature gehuurde accommodatie, zowel in plaats als naar tijd. Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van medewerkers van Centrum Human Nature en van derden die door of vanwege Centrum Human Nature te werk zijn gesteld of van wier diensten door Centrum Human Nature gebruik is gemaakt.


Auteursrecht

Zonder schriftelijke toestemming van Centrum Human Nature is het niet toegestaan het materiaal, beeld, methodiek of de tijdens de activiteit verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van deelnemer gebruikt worden. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens de activiteiten is niet toegestaan zonder toestemming van Centrum Human Nature.


Beelden

Tijdens de activiteiten kan Centrum Human Nature foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. De deelnemer kan herkenbaar zijn. Centrum Human Nature heeft het recht dit materiaal te gebruiken, voor o.a. marketingdoeleinden. Dit dient echter vooraf bekend te worden gemaakt, zodat deelnemers een keuze hebben of ze in beeld willen komen of niet.


Geheimhouding

Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de activiteit van Centrum Human Nature en andere deelnemers hebben verkregen. Hieronder valt ook het geheimhouden van de gedane oefeningen.


Gezondheid deelnemer

Deelnemer verklaart in staat te zijn intensieve fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een activiteit of consult is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de deelnemer.


Centrum Human Nature werkt niet met deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij de activiteit of het consult onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt. De deelnemer dient van tevoren te melden dat een dergelijk reactie mogelijk is. Centrum Human Nature is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie en/of door psychische aandoeningen.


Wegsturen en weggaan deelnemer

Gelet op het belang van andere deelnemers, behoudt Centrum Human Nature zich het recht voor om deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een activiteit belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname aan de activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de Activiteit onverlet. Wanneer de deelnemer besluit om tijdens een activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij verplicht dit te melden aan Centrum Human Nature en is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.


Klachten en geschillen

Bij Centrum Human Nature ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Centrum Human Nature binnen de termijn van veertien dagen de ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord. 


Klachtenportaal Zorg

Komen we er samen niet uit? Dan kan de klacht worden behandeld door Klachtenportaal Zorg. Wij zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg onder Centrum Human Nature, lidmaatschap nummer 14754

Wilt u een klacht indienen, onderneem dan de volgende stappen:

 • Bespreek de onvrede of klacht eerst met een vertegenwoordiger van Centrum Human Nature

 • Komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenprotaalzorg.nl Of vul op https://klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in

 • Adviezen gegeven door de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg zijn bindend.


Op overeenkomsten met Centrum Human Nature is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.


Copyright© 2021 Centrum Human Nature, www.centrumhumannature.nl

Niets uit alle materialen die je ontvangt gedurende een training mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische opslag of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Human Nature.

Algemene voorwaarden: Over mij
bottom of page